Matsumura Seito Shorin Ryu Karate

Matsumura Seito Shorin Ryu Kata

Naihanchi Shodan

Naihanchi Nidan

Naihanchi Sandan*

Pinan Shodan

Pinan Nidan

Pinan Sandan*

Pinan Yondan

Pinan Godan*

Ananku*

Wanshu*

Seisan*

Passai Sho

Passai Dai

Rohai no Matsumura

Rohai no Tomari*

Gojushiho

Chinto

Kusanku

Shiho Kusanku*

Matsumura no Hakutsuru

Matsumura Kobudo

* These kata are not taught in Matsumura Seito modern dojos.

(360) 303 5994

©2020 by Matsusoden Kobukan. Proudly created with Wix.com