top of page
phwsm8ii39411.jpg
Shorin Ryu Matsusoden.png

 Okinawan Shorin Ryu  

Matsumura Seito Shorin Ryu Karate
Kata
Naihanchi Shodan
Naihanchi Nidan
Naihanchi Sandan
Pinan Shodan
Pinan Nidan
Pinan Sandan
Pinan Yondan
Pinan Godan
Passai Sho
Passai Dai
Seisan
Ananku
Wansu
Rohai
Gojushiho
Chinto
Kusanku
Tsuru Sanchin
 
6088320.png
6088322.png

 Ryukyu Kobujutsu  

 Okinawan White Crane 

Ryukyu Kobujutsu (Ancient Weapons)
Kobujutsu Styles
Matsumura,  Kochinda, Yamanni, Uhugushuku
Weapons 
Rokushaku Bo (kun)
Jo
Gusan
Tanbo
Tiji Kun bo (Chizikunbo)
Yawara
Tonfa
Nunchaku
Sai
Manji Sai (Nunti)
Kama
Tetchu
Eku (Kai)
Nunti Bo
Suburi Tanbo
Tanto
Wakinagare Cane
 
Okinawan Hakutsuru Kata
Mountain Crane Kata
Oso Hakutsuru So
Oso Hakutsuru Ton
Oso Hakutsuru San He 
Gokenki "Golden Rooster" Kata
Ryuto Chiken 
Rokkishu
Okaku
Hakucho
Nepai 
Paipo 
Kojo Ryu White Crane Kata
Nipaipo 
Kohokaku 
Gohoken
Hakutsuru Ken  
Matsumura Ryu White Crane Kata
Tsuru Sanchin 
Ryuken Sanchin 
Ryu Sho Ken 
Gotente
Matsumura Hakutsuru Mei 
Matsumura Hakutsuru So 
Matsumura Hakutsuru Ton
Matsumura Hakutsuru Chu 
Matsumura no Hakutsuru Dai 
Daniel Pai Plum Kung Fu
Kin Ken (Golden Fist) 
bottom of page